Svet-Stranek.cz
Czech collector reels,Czech sammler Rolle
ČESKOSLOVENSKÉ SBĚRATELSKÉ NAVIJÁKY -  TOKOZ

Historie firmy TOKOZ:Czech collector reels,Czech sammler Rolle

Historie firmy TOKOZ

Úvodní historie továrny je na www.antiknavijaky.freepage.cz.
Pokračuji od znárodnění firmy Rousek v roce 1948.

1948 - je továrna znárodněna ,národní správou pověřeny Branecké železárny n.p. Branka u Opavy.Je přičleněm i závod Špilar a posléze i podnik firmy SOL Děčín.
Přidružena i výroba TAP Tlustoš ,kdy pan Tlustoš musí předat výrobu a sám jde pracovat do znárodněné továrny a rozjíždí opětovnou výrobu navijáku Tap .Po obnovení výroby z podniku odchází pracovat jinam.
1950 - se mění původní název J.J. Rousek na národní podnik Továrna na kovové zboží - TOKOZ.
1950 je přistavěna lehká lisovna a do konce roku 1952 i spojovací trakt.
1955 - 1958 je vybudován sklad materiálu,trafostanice a je provedena přístavba lisovny ,kde je umístěna tlaková slevárna hliníku.
1959 - 1960 je vystavěna přízemní výrobní hala ,kde se vyrábí kovový kancelářský nábytek
1961 - je zahájena první etapa rozvoje a rozšíření podniku.Vystavěn je nový vstupní areál podniku,administrativní budovy a areál závodní jídelny a kuchyně.tento areál je postupně dokončován od roku 1965 - 1966.
1964 - je ukončena výstavba druhého objektu skladů,kde je dočasně umístěna výroba laminátových tyčí a truhlárna.
1966 - ukončena stavba dalšího výrobního objektu do něhož je přemístěna strojní výroba rybářských potřeb.Je ukončena výroba kovového kancelářského nábytku ,zahradnického a slévačského nářadí a je zahájena nová výroba speciálního okenního kování Tokoz.
1968 - je zahájena druhá etapa výstavby a rozšiřování podniku.tato zahrnuje výstavbu výrobní haly,galvanovny,neutralizační stanice,nové trafostanice,garáží a nářadovny. Výstavba této etapy byla dokončena 1970.Podnik přebírá výrobní halu v Kloboukách u Brna ,kterou rekonsruuje a k 1.1. 1971 je do podniku začleněn provoz Klobouky ,kde se vyrábí blokové visací zámky.Výroba sem byla převedena ze závodu Řepy u Prahy,který byl ze struktury podniku vyčleněn.
1971 - začíná se zvyšovat podíl investic do sociálního rozvoje podniku . Z tohoto období lze ukázat na následující rozvojové akce - rekonstrukce lakovny ve výrobně rybářských prutů,výstavba tlakové stanice pro slévárnu hliníku,výstavba sociálních zařízení pro skladové hospodářství a pomocných provozů pro dílnu plastických hmot.Dále je dokončena strojovna galvanovny včetně nové zinkovací linky a rekonstrukce slévárny ,která spočívá v řízení tavícího provozu a s tím souvisejícího rozvozu taveniny k jednotlivým lisům.Z výrobního programu zavedení výroby visacích zámků s tělem litým ze zinku .Byl dokončen obytný dům s 50 byty,z nichž podnik získává 16 pro své zaměstnance.
1975 - zahájena výstavba nové kotelny.
1976 je dokončena skladovací hala .podnik získává další obytný dům se 60 byty ,z toho 16 pro své zaměstnance,dále domek na Vysočanech pro zřízení dětských jeslí,které jsou v roce 1978 otevřeny.
1979 - podnik přebírá do své správy mateřskou školu ve Ždáru nad Sázavou2 a uvádí do provozu kotelnu na mazut.
1981 - je významným rokem ukončení sociálních investic .Je dokončen první objekt ve školícím středisku Podlesí a další obytný dům. V podniku je dokončena stavba skladu chemikálií ,skladu kyselin ,přístavba galvanovny a stavba nákladní vrátnice.
1982 provedena rekostrukce vstupního prostoru ,zřízen vchod pro zaměstnance a vjezd vozidel odkloněn přes nákladní vrátnici. Součastně provedena rekonstrukce a modernisace původní budovy,kde je zřízeno výpočetní středisko.
1983 - dokončena stavba budovy opravy a skladu nástrojů.
1985 začleněn do podniku závod Olomouc ,který byl monopolním výrobcem bruslí.V tomto roce byla zahájena výroba smekacího navijáku MK 100 podle japonské licence Rioby .Zahájena stavba druhého objektu školícího střediska Podlesí.Toto slouží jako ubytovací kapacita střediska ,dokončeno v roce 1987
1988 ukončení výstavby nové automatizované lisovny .
1989 přináší významné politické a ekonomické změny na celospolečenské úrovni ,které se promítají i do úrovně podniku.dochází od 1.7 1991 k odloučení závodu olomouc a vytvoření nového podniku Krasona Olomouc.
1990 zahájena výstavba haly pro výrobu celoobvodového okenního kování .
1991 se odděluje ze struktury podniku závod Polná.Je vytvořena společnost TKZ Polná.
1992 - je vyčleněna poslední externí část podniku provoz Klobouky ,který je pronajat společnosti Hudson Cars,provoz je předán 1.1. 1994.K 1.10 .1992 zaniká divize RYBA .Výroba tradičního oboru rybářských potřeb je převedena na sro. Fishing sport,která zahajuje svojí výrobu v pronajatých prostorách výroby rybářských prutů.Odtržením bylo dovršeno vydáním těchto objektů restituentovi panu Rouskovi ke dni 1.4. 1994. Ke stejnému datu byla vydána další část podniku restituentovi panu Jiřímu Špilarovi část podniku vybudovaná jeho předky.
1993 odprodáno školící středisko Podlesí.
1994 - převod bytového fondu na město Ždár nad Sázavou
1998 firma privatizována na Tokoz a.s.
2004 - 2010 významné investice do tlakového lití hliníku a zinkových slitin.Pokračuje výroba zámků a kování.


Home History Factory is www.antiknavijaky.freepage.cz.
I continue from Rousek company was nationalized in 1948.

1948 - the factory was nationalized, the national administration responsible for conscripts Ironworks NC The goal of Opavy.Je affiliate Špilar the race and then the venture firm SOL Decin.
Associated with the production of TAP Tlustoš when Mr. Tlustoš must produce and submit himself goes to work in the nationalized factories and production re-starts the winch Tap. After the restoration of production from the company goes to work elsewhere.
1950 - to change the original name J.J. Rousek a national company in the metal goods factory - TOKOZ.
1950 is light mill built by the end of 1952 and the connecting tract.
1955 - 1958 warehouse is constructed of materials, transformer and extension is made from the mill, where there is a pressure aluminum foundry.
1959 - 1960 is the built-storey factory building, which manufactures metal office furniture
1961 - the first stage of development and expansion podniku.Vystavěn the new entrance area of ​​business, administrative buildings and grounds and canteen area is gradually kuchyně.tento finishing since 1965 - the 1966th
1964 - completed the construction of the second object warehouse, where it is temporarily placed in the production of laminated bars and joiner.
1966 - completed construction of another manufacturing facility in which the machine is moved production of fishing potřeb.Je discontinued production of metal office furniture, gardening tools and slévačského and started a new production of special window fittings Tokoz.
1968 - the start of the second phase of construction and rošiřování podniku.tato includes the construction of factories, electroplating, neutralization station, new transformer stations, garages and nářadovny.Výstavba this stage was completed 1970.Podnik takes over the production hall in Klobouky u Brna, which rekonsruuje and 1.1 1971 is incorporated into business operations hats, which produces a block padlock zámky.Výroba here was transferred from the race Repy near Prague, which was detached from the structure of the company.
1971 - begins to increase the share of investment in social enterprise development. This period can show the following development actions - reconstruction of paint at the factory of fishing rods, construction of pumping stations for the aluminum foundry, construction of sanitary facilities for warehousing and ancillary facilities for the workshop is completed hmot.Dále plastic plating machine including a new galvanizing line and reconstruction of foundries , which lies in the management of the melting operation and the related distribution of the melt to the individual production program lisům.Z uptake of padlocks with a body cast from zinc. He completed a residential building with 50 apartments, of which the pony gets 16 for their employees.
1975 - construction of a new boiler.
1976, finished storage hall. Company acquires another residential building with 60 apartments, 16 of its employees, then the house Vysocany for establishment of a children's nursery, which opened in 1978.
1979 - The company takes over the administration of the kindergarten in Zdar nad Sázavou2 and put into operation on fuel oil boiler.
1981 - end of year is an important social investment. It completed the first object in the training center Podlesi and other residential house. The company completed construction of the storage of chemicals, storage of acids, electroplating extension and construction of cargo gatehouse.
1982 conducted underground shelter entrance area, entrance set up for employees and entry of vehicles diverted via freight vrátnici.Součastně conducted underground shelter and Modernising the original building, which is established computer center.
1983 - completed construction of the building repair and storage tools.
1985 incorporated into the company plant in Olomouc, which was the monopoly producer bruslí.V this year, the production of MK smekacího reel 100 according to the Japanese construction licenses Rioby.Zahájena second object Podlesí.Toto training center serves as an accommodation capacity of the Centre, completed in 1987
1988 completion of construction of a new automated mill.
1989přináší significant political and economic changes on a social level, which is reflected in the level of 1.7 podniku.dochází 1991 to olomouc separation plant and the creation of new business Krasona Olomouc.
1990 construction of buildings for production celoobvodového window fittings.
1991, the company separated from the structure of plant Polná.Je vztvořena company TKZ Polná.
1992 - is earmarked last external part of the business operation of hats, which is leased to Hudson car, traffic is passed to 1.1 1994.K 1.10 .1992 expires Fish Division. The production of traditional fishing industry needs to be converted Ltd.. Sport Fishing, which begins production in its manufacturing premises prnajatých fishing prutů.Odtržením release was completed restitution of these objects to Mr. Rousek on 04/01 1994th On the same date, the company issued another part of restitution to Mr. George Špilar part of the company built its ancestors.
1993 sold to Podlesi training center.
1994 - transfer of housing stock in the city of Zdar nad Sázavozu
Company was privatized in 1998 Tokoz OJSC
2004 - 2010 significant investments in die-cast aluminum and zinc slitin.Pokračuje manufacture of locks and hinges.
návštěvníků stránky
celkem223 655
tento týden272
dnes45